ทปอ.ประกาศยุติการใช้คะแนนโอเน็ตใน TCAS ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬContinue reading “ทปอ.ประกาศยุติการใช้คะแนนโอเน็ตใน TCAS ปีการศึกษา 2565”

ศธ.อนุญาตให้นร.ไว้ผมยาวได้แต่ต้องเหมาะสมเรียบร้อย

สืบเนื่องจากกรณีกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย ได้จัดกิจกรรมเชContinue reading “ศธ.อนุญาตให้นร.ไว้ผมยาวได้แต่ต้องเหมาะสมเรียบร้อย”

5 คานงัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ

สืบเนื่องจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไContinue reading “5 คานงัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ”

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมของหน่วยงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีอยู่วันสองวันที่ผมแทบไม่ได้ออกจากContinue reading “วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมของหน่วยงาน”

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ฉบับรวมเล่ม (เล่มที่ 1-10)

สำนักงานศาลปกครองได้รวบรวมจัดทำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอContinue reading “แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ฉบับรวมเล่ม (เล่มที่ 1-10)”

กรอบแนวคิดสำคัญในการปฏิรูปวิชาชีพครู

จากการบรรยายออนไลน์ “ความท้าทายในการบริหารงานบุคลาContinue reading “กรอบแนวคิดสำคัญในการปฏิรูปวิชาชีพครู”

กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิก ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ทีContinue reading “กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

21 พ.ค.64 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประมวลContinue reading “ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”

ก.ค.ศ.ไฟเขียวร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมContinue reading “ก.ค.ศ.ไฟเขียวร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

คุรุสภาส่งเสริมกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรContinue reading “คุรุสภาส่งเสริมกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ”

ลักษณะองค์ประกอบที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกContinue reading “ลักษณะองค์ประกอบที่วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง”

สิทธิประโยชน์ของข้าราชการจากการเป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่ออกจากราชการ เกษียณอายุ ลาออก หรือด้วยเหตุใดก็ตาม จะถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิก กบข.โดยอัตโนมัติ และจะต้องทำเรื่องขอเงินคืนจาก กบข. ด้วยวิธีการ ขั้นตอน และจะติดต่อหน่วยงานไหน อย่างไร ดังต่อไปนี้

ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์รับบำนาญ ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการในปีไหน

กบข. ยืนยัน ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการในปีไหน ก็ยังคงมีสิทธิ์เลือกได้ว่า เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอายุราชการที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิจะเลือกรับ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ” จากกรมบัญชีกลาง

สิ่งตอบแทนข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้รับจากราชการ

ความมั่นคงของข้าราชการมีขึ้นเพราะรัฐจัดสิ่งตอบแทนให้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจทำงาน จูงใจคนเก่งมาทำงาน โดยมุ่งหวังได้ข้าราชการที่ดี ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประเทศชาติมีการพัฒนา เจริญรุ่งเรือง

เมื่อถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิจะได้เงินรับค่าชดเชยเท่าไร

ค่าชดเชย เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง และเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งการเลิกจ้างที่ลูกจ้างที่จะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างนั้น จะต้องเป็นการเลิกจ้างตามนิยามที่ถูกกําหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย