8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 จากทัศนะศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือซีพี

8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 @ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เคContinue reading “8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 จากทัศนะศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือซีพี”

ตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาสแกนตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรลูกจ้าง สังกัด สContinue reading “ตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

@ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (สำนักทะเบียนกลาง มท.) &#8211Continue reading “ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น”

การบริหารงานการรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสถานศึกษา กรณี “ลักลอบตัดไม้ยุง”

1.ไม้พะยุงเป็นที่ราชพัสดุ -โรงเรียน (สพฐ.) ส่วนใหญ่ตั้งContinue reading “การบริหารงานการรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสถานศึกษา กรณี “ลักลอบตัดไม้ยุง””

การระบุสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์ในเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

1. ท่านระบุสิทธิ์ให้ใครรับเงิน ช.พ.ค. หรือ ยัง? –Continue reading “การระบุสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์ในเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.”

การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

1.หลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯในโรงเรียน – เกContinue reading “การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา””

“โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ที่มา เป้าหมาย รูปแบบ ทิศทางพัฒนาและการขับเคลื่อน

1. โรงเรียนคุณภาพ ; ที่มา -เป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังพContinue reading ““โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ที่มา เป้าหมาย รูปแบบ ทิศทางพัฒนาและการขับเคลื่อน”

“พาน้องกลับมาเรียน”โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

“พาน้องกลับมาเรียน” ทำไม ? และ อย่างไร ? 1. ทำไม ; กรอบContinue reading ““พาน้องกลับมาเรียน”โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”

นโยบายสู่การปฏิบัติในการแก้หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ที่มา – ปี 2565 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการContinue reading “นโยบายสู่การปฏิบัติในการแก้หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม

ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น -เป็นวันเContinue reading “ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม”

ผู้มีอำนาจจะสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกข้าราชการที่ออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้

กรณี ปปช. มีมติชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการฯ. -ผู้Continue reading “ผู้มีอำนาจจะสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกข้าราชการที่ออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้”

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์และจะมีประชากรจะลดลง

1. สังคมสูงวัย หมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ หContinue reading “ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์และจะมีประชากรจะลดลง”

Soft Power พลังแห่งความอ่อนโยนกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

@Soft power ; ข้าวเหนียวมะม่วง -“มิลลิ” สาวแรปเปอร์ กินContinue reading “Soft Power พลังแห่งความอ่อนโยนกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

อำนาจในการอนุญาตการขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

1.เมื่อส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรืContinue reading “อำนาจในการอนุญาตการขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.”

เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29Continue reading “เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ”