การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

คณะรัฐมนตรี มีมติปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดContinue reading “การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569”

ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วทุกมาตรา

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณContinue reading “ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วทุกมาตรา”

สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา &#8Continue reading “สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขอContinue reading “แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…

ที่ประชุมรัฐสภา (29 พฤศจิกายน 2565) มีมติเห็นชอบร่างพระContinue reading “รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…”

การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รัContinue reading “การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566”

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

@กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาContinue reading “สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

@หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึContinue reading “ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565”

จำนวน คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบ(ในหลักการและให้ปรับหรือแก้ไขรายละเอียด)หลContinue reading “จำนวน คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป )

@กรณี ศธจ.รับเรื่องก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ยังไม่ดำContinue reading “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป )”

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงContinue reading “พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ”

แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปปฏิบัติหน้าที่Continue reading “แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ”

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 258 ง ได้เผยแพร่ประกาContinue reading “ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)”

คุรุสภาแจ้งหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทางการศึกษา

โดยหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ 1.ใบอนุญาตContinue reading “คุรุสภาแจ้งหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทางการศึกษา”