ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2565

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณContinue reading “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2565”

แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของขContinue reading “แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.”

การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world

#อนาคตที่คาดการณ์ได้ – ความก้าวหน้าวิทยากรและเทคโContinue reading “การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world”

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการContinue reading “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”

รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564- 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

EDUCATION WE CAN TRUST หนังสือรวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึContinue reading “รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564- 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 จากทัศนะศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือซีพี

8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 @ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เคContinue reading “8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 จากทัศนะศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือซีพี”

ตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาสแกนตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรลูกจ้าง สังกัด สContinue reading “ตำแหน่งอัตราพนักงานราชการ บุคลากรจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

@ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (สำนักทะเบียนกลาง มท.) &#8211Continue reading “ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น”

การบริหารงานการรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสถานศึกษา กรณี “ลักลอบตัดไม้ยุง”

1.ไม้พะยุงเป็นที่ราชพัสดุ -โรงเรียน (สพฐ.) ส่วนใหญ่ตั้งContinue reading “การบริหารงานการรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสถานศึกษา กรณี “ลักลอบตัดไม้ยุง””

การระบุสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์ในเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

1. ท่านระบุสิทธิ์ให้ใครรับเงิน ช.พ.ค. หรือ ยัง? –Continue reading “การระบุสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์ในเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.”

การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

1.หลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯในโรงเรียน – เกContinue reading “การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา””

“โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ที่มา เป้าหมาย รูปแบบ ทิศทางพัฒนาและการขับเคลื่อน

1. โรงเรียนคุณภาพ ; ที่มา -เป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังพContinue reading ““โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ที่มา เป้าหมาย รูปแบบ ทิศทางพัฒนาและการขับเคลื่อน”

“พาน้องกลับมาเรียน”โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

“พาน้องกลับมาเรียน” ทำไม ? และ อย่างไร ? 1. ทำไม ; กรอบContinue reading ““พาน้องกลับมาเรียน”โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”

นโยบายสู่การปฏิบัติในการแก้หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ที่มา – ปี 2565 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการContinue reading “นโยบายสู่การปฏิบัติในการแก้หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม

ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น -เป็นวันเContinue reading “ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม”