การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566

การเรี่ยไร คือ การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วContinue reading “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566”

ใครบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ใครบ้างมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกContinue reading “ใครบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)”

ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้Continue reading “ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566”

ทบทวนประวัติศาสตร์ชาติไทย ; ถิ่นฐานกำเนิดเดิมของคนไทยมาจากที่ไหน

นี่คือสมมุติฐานเหล่านักวิชาการ -เชื่อว่า ถิ่นฐานเดิมของContinue reading “ทบทวนประวัติศาสตร์ชาติไทย ; ถิ่นฐานกำเนิดเดิมของคนไทยมาจากที่ไหน”

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยContinue reading “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานจะใช้รถหลวง(รถยนต์ราชการ)อย่างไร ไม่ให้ผิดระเบียบกฎหมาย

คลิก รวมระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ >&gContinue reading “หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานจะใช้รถหลวง(รถยนต์ราชการ)อย่างไร ไม่ให้ผิดระเบียบกฎหมาย”

กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เผยแพร่ประกาContinue reading “กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง”

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เผยแพร่ประกาศContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566”

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

รูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การขอรับและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชContinue reading “รูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การขอรับและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑) กฎหมายและอนุบัContinue reading “เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษContinue reading “การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการรายงานผลฯ