เวลาทวีคูณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลาทวีคูณ เป็นเวลารับราชการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในท้องที่หรือในห้วงเวลาประกาศกฎอัยการศึก เวลาทวีคูณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคคล และนำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญได้

ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย

บำเหน็จบำนาญเป็นเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกและเกิดสิทธิ์ในเงินดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จที่รับครั้งเดียว หรือเลือกที่จะรับรายเดือนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเสียชีวิตซึ่งเรียกว่าเงินบำนาญก็ได้