โรงเรียนคุณภาพ ; พัฒนาครู พัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มพลังโรงเรียน ตรีนุช เทียนทอง

รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ลดคContinue reading “โรงเรียนคุณภาพ ; พัฒนาครู พัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มพลังโรงเรียน ตรีนุช เทียนทอง”

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ได้ผ่านการเห็นชอบของกธก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ความเคลื่อนไหวร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ –Continue reading “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ได้ผ่านการเห็นชอบของกธก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….”

การสิ้นสุดสัญญาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว #การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะสContinue reading “การสิ้นสุดสัญญาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์”

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักContinue reading “เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใContinue reading “แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ตารางแสดงวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2504-30 กันยายน 2535

#เงื่อนไขการหาวันเกษียณอายุราชการ – วันเกษียณอายุContinue reading “ตารางแสดงวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2504-30 กันยายน 2535”

สมุดพกเตือนการใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สำหรับส่วนราชการ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นContinue reading “แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สำหรับส่วนราชการ”

ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึContinue reading “ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 Continue reading “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)”

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขContinue reading “อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วุฒิสภาให้ความเห็นชContinue reading “สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. @สพฐ.มีประกาศสำนักงานคณะกรContinue reading “แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

@ย้ายและเลื่อนระดับบุคลากรการศึกษา 38 ค (2) – จากContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)”