การพัฒนาโปรแกรมและชี้แจงการใช้งานระบบ EdPA data support system สำหรับผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ Continue reading “การพัฒนาโปรแกรมและชี้แจงการใช้งานระบบ EdPA data support system สำหรับผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์”