ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

@ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (สำนักทะเบียนกลาง มท.) &#8211Continue reading “ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น”