“โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ที่มา เป้าหมาย รูปแบบ ทิศทางพัฒนาและการขับเคลื่อน

1. โรงเรียนคุณภาพ ; ที่มา -เป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังพContinue reading ““โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ที่มา เป้าหมาย รูปแบบ ทิศทางพัฒนาและการขับเคลื่อน”