เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑) กฎหมายและอนุบัContinue reading “เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา”