คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ปัจจุบัน

การคืน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและอำนาจการบรรจุแต่งตัContinue reading “คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ปัจจุบัน”