อำนาจในการอนุญาตการขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

1.เมื่อส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรืContinue reading “อำนาจในการอนุญาตการขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.”