อำนาจหน้าที่และการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

1.อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางกาContinue reading “อำนาจหน้าที่และการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา

อํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 1.อํานาContinue reading “อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา”