มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้เContinue reading “มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”