ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์และจะมีประชากรจะลดลง

1. สังคมสูงวัย หมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ หContinue reading “ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์และจะมีประชากรจะลดลง”