ประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (PA) รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. มีการประชุมวิพากษ์กContinue reading “ประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (PA) รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565”