VDO การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู (PA)

รวม VDO การสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏContinue reading “VDO การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู (PA)”