ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ได้ผ่านการเห็นชอบของกธก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ความเคลื่อนไหวร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ – […]