8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 จากทัศนะศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือซีพี

8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 @ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เคContinue reading “8 Big Move นำไทยสู่ยุค 5.0 จากทัศนะศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอ เครือซีพี”