ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565