ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน มกราคม 2566