รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำรายContinue reading “รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. 2565”