สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วุฒิสภาให้ความเห็นชContinue reading “สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”