ผ่างบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูง ทั้งงบประมาณบุคลากร และงบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

งบข้าราชการ นับถอยหลังไม่เกิน 10 ปี แนวโน้มงบประมาณเงินContinue reading “ผ่างบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูง ทั้งงบประมาณบุคลากร และงบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ”