คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

คณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นContinue reading “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา”