สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภContinue reading “สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565”