ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565