สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา &#8Continue reading “สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

@กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาContinue reading “สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”