การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร […]