นโยบายสู่การปฏิบัติในการแก้หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ที่มา – ปี 2565 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการContinue reading “นโยบายสู่การปฏิบัติในการแก้หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”