กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คลิก พรContinue reading “กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล”