ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนั […]