ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนัContinue reading “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”