ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน กันยายน 2565