ศธภ.,ศธจ. การทับซ้อนของอำนาจบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

บทความโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ‘วิษณุ&#Continue reading “ศธภ.,ศธจ. การทับซ้อนของอำนาจบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”