หลักเกณฑ์และวิธีการ ระเบียบ กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563-2566

รวมหนังสือเวียน(ว) หลักเกณฑ์และวิธีการ ระเบียบ กฎ ก.ค.ศ […]

การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น จะกระทำมิได้

การแบ่งวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้าง สำหรับงบประมาณที่จัดสรร […]

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและจะเกษียณอายุราชการ

สรุปสาระสำคัญของหนังสือหารือ การบริหารวงเงินการเลื่อนเง […]