สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

ข้าราชการ และผู้รับบำนาญมีสิทธิ์ในการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ไม่เกิน ห้าแสนบาท จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุจริง ส่วนทายาทมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษทำศพกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญเสียชีวิต

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิตไป ทายาทหรือใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หากมีทายาทจำนวนหลายคนจะแบ่งกันอย่างไร และหากสมาชิก ช.พ.ค. คนดังกล่าวไม่มีทายาท ใครจะเป็นผู้รับสิทธิ์นี้

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิตไป ทายาทหรือใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หากมีทายาทจำนวนหลายคนจะแบ่งกันอย่างไร และหากสมาชิก ช.พ.ส. คนดังกล่าวไม่มีทายาท ใครจะเป็นผู้รับสิทธิ์นี้

เวลาทวีคูณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลาทวีคูณ เป็นเวลารับราชการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในท้องที่หรือในห้วงเวลาประกาศกฎอัยการศึก เวลาทวีคูณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคคล และนำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญได้

ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย

บำเหน็จบำนาญเป็นเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกและเกิดสิทธิ์ในเงินดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จที่รับครั้งเดียว หรือเลือกที่จะรับรายเดือนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเสียชีวิตซึ่งเรียกว่าเงินบำนาญก็ได้