การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 3

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 3”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 2

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 9 Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 2”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  รุ่นที่ 1

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 5 Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  รุ่นที่ 1”

การจัดทำเครื่องมือประเมินและเครื่องมือสังเคราะห์ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 22Continue reading “การจัดทำเครื่องมือประเมินและเครื่องมือสังเคราะห์ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 9 Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 5 Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 4 Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู กลุ่มโรงเรียนหนองแหน-โพนงาม

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 2 Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู กลุ่มโรงเรียนหนองแหน-โพนงาม”

การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 29Continue reading “การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู กลุ่มโรงเรียนห้องแซง

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 29Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู กลุ่มโรงเรียนห้องแซง”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 26Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนที่มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานของครูผู้สอน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 21Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 3

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 20Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 3”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 2

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 19Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 2”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 1

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 18Continue reading “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู รุ่น 1”