สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภContinue reading “สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565”

ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรรู้

๑.แหล่งรวมระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎหมาย (สำนักงาน ก.ค.ศ.)Continue reading “ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาควรรู้”

องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

๑.ที่มา (ใหม่) ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา    โดย มาContinue reading “องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา”

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา

อํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 1.อํานาContinue reading “อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา”

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ปัจจุบัน

การคืน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและอำนาจการบรรจุแต่งตัContinue reading “คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ปัจจุบัน”

ที่มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)

๑.นิยามและที่มา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่  อ.กContinue reading “ที่มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)”