หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”

มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง เล่มมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐตาม พContinue reading “มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562”

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตาม ว14/2566

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลContinue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตาม ว14/2566”

กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คลิก พรContinue reading “กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล”

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พContinue reading “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.และ สพฐ.

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรContinue reading “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.และ สพฐ.”

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศContinue reading “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.”

การสรรหาและแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งContinue reading “การสรรหาและแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.”

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งและการขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุContinue reading “หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบรรจุแต่งตั้งและการขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.”

หลักเกณฑ์การย้าย การโอน ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ขContinue reading “หลักเกณฑ์การย้าย การโอน ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)”

จำนวนเงินเบี้ยประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนเงินเบี้ยประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็Continue reading “จำนวนเงินเบี้ยประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางการปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 กฎหมายปกครอง

การพิจารณาทางการปกครองยึดหลักความเป็นกลาง ความไม่เป็นกลContinue reading “สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางการปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 กฎหมายปกครอง”

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อContinue reading “แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร”

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่พระราContinue reading “พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้”

เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวContinue reading “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”