เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะครู

ครูต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติหรือพัฒนางานให้ตรงกับบทบาท หน้Continue reading “เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะครู”

เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติหรือพัฒนางานให้Continue reading “เตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา”

สภาวการณ์การศึกษาไทยสู่ประเด็นท้าทายการทำข้อตกลงวิทยฐานะPA

สภาการศึกษาได้จัด ประชุมออนไลน์เพื่อจัดทำประเด็นที่จะราContinue reading “สภาวการณ์การศึกษาไทยสู่ประเด็นท้าทายการทำข้อตกลงวิทยฐานะPA”

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.  

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ระบบวิทยฐานะใหม่ (PA) กระบวนการและวิธีการทำอย่างไร

How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่ ชวนดูสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำContinue reading “ระบบวิทยฐานะใหม่ (PA) กระบวนการและวิธีการทำอย่างไร”

ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูฯ 4 สายงาน

ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าContinue reading “ก.ค.ศ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูฯ 4 สายงาน”