ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566”

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 23 มกราคม 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ Continue reading “หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”

การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA

การลงทะเบียนกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบDPA สำนักงาน ก.Continue reading “การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA”

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คลิกรายละเอียด  แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุContinue reading “แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำ PA Support Team จะสร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพContinue reading “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำ PA Support Team จะสร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ”

ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ทีContinue reading “ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน”

การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 23 กันยายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการContinue reading “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ”

การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมฯ PA Support Team (รุ่นที่ 1-2) วันที่ 18 ตุลาคมContinue reading “การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)”

การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯทุกสายงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใชContinue reading “การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯทุกสายงาน”

การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู

หลักจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางกาContinue reading “การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู”

ก.ค.ศ.ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดใช้งานระบบ DPA อย่างเป็นทางการ พร้อมคำคําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA

วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ หน่Continue reading “ก.ค.ศ.ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดใช้งานระบบ DPA อย่างเป็นทางการ พร้อมคำคําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA”

เปิดชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ PA

ปรับเกณฑ์ลดเวลาการขอขอวิทยฐานะ ว PA สำหรับครูพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือพื้นที่อันตราย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่Continue reading “ปรับเกณฑ์ลดเวลาการขอขอวิทยฐานะ ว PA สำหรับครูพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือพื้นที่อันตราย”

แนวทางการให้ข้าราชการครูฯมีและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ

แนวทางการดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Continue reading “แนวทางการให้ข้าราชการครูฯมีและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ”