เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของข้าราชการครูฯที่สอดคล้องตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)”

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอContinue reading “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)”

การจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ Continue reading “การจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)”

การประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร และคู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ PA

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “การประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร และคู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ PA”

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์)”

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) )๊ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) )๊ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) ปีงบประมาณ 2566”

การประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “การประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบปีงบประมาณ 2565”

การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (Electronic Action Plan : e-AP)

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศาริContinue reading “การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการสถานศึกษา (Electronic Action Plan : e-AP)”

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA”

สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

#ขับเคลื่อนงานPA วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.Continue reading “สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา”

PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศาContinue reading “PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา”

การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)”

การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ระหว่างวันที่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ทีม PA Support Continue reading “การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)”

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ”