แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA”

สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

#ขับเคลื่อนงานPA วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.Continue reading “สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา”

PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศาContinue reading “PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา”

การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)”

การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ระหว่างวันที่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ทีม PA Support Continue reading “การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)”

แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผContinue reading “แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ”

การพัฒนาโปรแกรมและชี้แจงการใช้งานระบบ EdPA data support system สำหรับผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ Continue reading “การพัฒนาโปรแกรมและชี้แจงการใช้งานระบบ EdPA data support system สำหรับผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์”

ประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (PA) รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. มีการประชุมวิพากษ์กContinue reading “ประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (PA) รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565”

การจัดทำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์กับกระบวนงาน  PA

วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.) ประชุมการจContinue reading “การจัดทำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์กับกระบวนงาน  PA”

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนัContinue reading “ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

การประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนาครูด้วยโครงการ EdPAproject

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูด้Continue reading “การประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนาครูด้วยโครงการ EdPAproject”

การประเมินฯและการเตรียมการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัContinue reading “การประเมินฯและการเตรียมการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)”

การตรวจสอบ ทบทวนร่างหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัContinue reading “การตรวจสอบ ทบทวนร่างหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)”

การจัดทำร่างหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัContinue reading “การจัดทำร่างหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)”

การประชุมสังเคราะห์ สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัContinue reading “การประชุมสังเคราะห์ สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน”