เช็กก่อน ข้อดีการเป็นข้าราชการ ก.พ. สวัสดิการสิทธิประโยชน์ มีอะไรบ้าง

ข้าราชการเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและ ประโยชน์เกื้อกูล ต่างๆ ที่ทำให้ตัวข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเกิดสิทธิประโยชน์หลายประการ มีความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและชีวิต

สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบำนาญ

การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เป็นโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม่ต้องการทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลไปก่อน หรือไม่อยากยุ่งยากที่ต้องเดินทางไปขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ก็สามารถสมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงในการรักษาพยาบาลนี้ได้

ระบบค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ค่าตอบแทน คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ภาครัฐจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากราชการของข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ข้าราชการพลเรือนสามัญ นอกจากจะได้รับสวัสดิการที่พึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากราชการ ที่เป็นเงินเพิ่ม เงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

ข้าราชการเกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

ข้าราชการ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐ เมื่อเข้ามาทำงานราชการก็เกิดสิทธิประโยชน์ ทำนองเดียวกันหากออกจากราชการไม่ว่าลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากราชการ เช่นกัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

ลูกจ้างประจำ เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

ลูกจ้างประจำ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐ เมื่อเข้ามาทำงานราชการก็เกิดสิทธิประโยชน์ ทำนองเดียวกันหากออกจากราชการไม่ว่าลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากราชการ เช่นกัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลาออกได้อะไรจากราชการ

พนักงานราชการและหรือลูกจ้างชั่วคราว ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐ เมื่อเข้ามาทำงานราชการก็เกิดสิทธิประโยชน์ ทำนองเดียวกันหากออกจากราชการก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากราชการ เช่นกัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

ข้าราชการ และผู้รับบำนาญมีสิทธิ์ในการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ไม่เกิน ห้าแสนบาท จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุจริง ส่วนทายาทมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษทำศพกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญเสียชีวิต

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิตไป ทายาทหรือใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หากมีทายาทจำนวนหลายคนจะแบ่งกันอย่างไร และหากสมาชิก ช.พ.ค. คนดังกล่าวไม่มีทายาท ใครจะเป็นผู้รับสิทธิ์นี้

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิตไป ทายาทหรือใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่เป็นเงิน หากมีทายาทจำนวนหลายคนจะแบ่งกันอย่างไร และหากสมาชิก ช.พ.ส. คนดังกล่าวไม่มีทายาท ใครจะเป็นผู้รับสิทธิ์นี้

เวลาทวีคูณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลาทวีคูณ เป็นเวลารับราชการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในท้องที่หรือในห้วงเวลาประกาศกฎอัยการศึก เวลาทวีคูณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคคล และนำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญได้

ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย

บำเหน็จบำนาญเป็นเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกและเกิดสิทธิ์ในเงินดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จที่รับครั้งเดียว หรือเลือกที่จะรับรายเดือนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเสียชีวิตซึ่งเรียกว่าเงินบำนาญก็ได้