สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา &#8Continue reading “สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้สามารถก้าวทันโลกยุค 5.0 จาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก

สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุค 5.0 จากเวทีการContinue reading “สรุปแนวคิดปฏิรูปการศึกษาให้สามารถก้าวทันโลกยุค 5.0 จาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก”

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขอContinue reading “แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…

ที่ประชุมรัฐสภา (29 พฤศจิกายน 2565) มีมติเห็นชอบร่างพระContinue reading “รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…”

การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รัContinue reading “การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566”

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

@กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาContinue reading “สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

@หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึContinue reading “ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565”

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA”

จำนวน คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบ(ในหลักการและให้ปรับหรือแก้ไขรายละเอียด)หลContinue reading “จำนวน คุณสมบัติ และการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป )

@กรณี ศธจ.รับเรื่องก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ยังไม่ดำContinue reading “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป )”

สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

#ขับเคลื่อนงานPA วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.Continue reading “สร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา”

การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA

การลงทะเบียนกรรมการประเมินวิทยฐานะในระบบDPA สำนักงาน ก.Continue reading “การลงทะเบียนของกรรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบDPA”

PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศาContinue reading “PA support team สร้างการตระหนักรู้การใช้ข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษา”

การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทรContinue reading “การเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 1 การแสวงหานวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)”