เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่” Continue reading “เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง”

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2565

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณContinue reading “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2565”

แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของขContinue reading “แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.”

การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world

#อนาคตที่คาดการณ์ได้ – ความก้าวหน้าวิทยากรและเทคโContinue reading “การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world”

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการContinue reading “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”

รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564- 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

EDUCATION WE CAN TRUST หนังสือรวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึContinue reading “รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564- 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

คณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นContinue reading “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา”

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

วารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภContinue reading “ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565”

ผ่างบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูง ทั้งงบประมาณบุคลากร และงบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

งบข้าราชการ นับถอยหลังไม่เกิน 10 ปี แนวโน้มงบประมาณเงินContinue reading “ผ่างบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูง ทั้งงบประมาณบุคลากร และงบประมาณเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ”

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินข้อตกลงพัฒนางาน PA

รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิContinue reading “รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ประเมินข้อตกลงพัฒนางาน PA”

ระบบการศึกษาไทย ความล้มเหลวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบการศึกษาไทย คือ หนึ่งในระบบการศึกษาที่ล้มเหลวที่สุดContinue reading “ระบบการศึกษาไทย ความล้มเหลวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

บทเรียนเรื่องเกษียณสำหรับคนที่ยังไม่เกษียณ

สังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) แContinue reading “บทเรียนเรื่องเกษียณสำหรับคนที่ยังไม่เกษียณ”

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภContinue reading “ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565”

สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 ของ สภาผู้แทนราษฎร

สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณContinue reading “สรุปสาระสำคัญของร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 ของ สภาผู้แทนราษฎร”

การประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนาครูด้วยโครงการ EdPAproject

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูด้Continue reading “การประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนาครูด้วยโครงการ EdPAproject”