การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น จะกระทำมิได้

การแบ่งวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้าง สำหรับงบประมาณที่จัดสรรContinue reading “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น จะกระทำมิได้”

รวมรายชื่อตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายป้องป้องและปราบปรามการทุจริตฯ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้ผลการวิจัยการใช้ระบบการประเมินวิทยฐานะ PA พบครูพอใจกว่าร้อยละ 92.01

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้ผลการวิจัยการใช้ระบบการประเมินวิทยฐานะ PA พบครูพอใจกว่าร้อยละ 92.01”

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและจะเกษียณอายุราชการ

สรุปสาระสำคัญของหนังสือหารือ การบริหารวงเงินการเลื่อนเงContinue reading “การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและจะเกษียณอายุราชการ”

อัตราค่าตอบแทนการอ่านสำหรับกรรมการแต่ละคนต่ออ่านผลงานทางวิชาการต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน 1 ราย

หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้

คลิกดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณไปพลางก่อน กรณีพรContinue reading “หลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้”

นโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” มอบนโยบายการศึกษา และแContinue reading “นโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) นายกรัฐมนตContinue reading “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566”

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ผู้รับบำนาญที่ติดคุกหรือล้มละลาย ยังมีสิทธิได้รับบํานาญ

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 1Continue reading “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ผู้รับบำนาญที่ติดคุกหรือล้มละลาย ยังมีสิทธิได้รับบํานาญ”

เปิด(ร่าง)นโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภา

สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้การนำของ เContinue reading “เปิด(ร่าง)นโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภา”

ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี(รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสืน)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 1Continue reading “ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี(รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสืน)”

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างที่ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลContinue reading “แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่มีผลบังคับใช้”

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิก นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมContinue reading “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566  กำหนด 4 โรคต้องห้ามในการรับราชการพลเรือนสามัญ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 ก.พ. กำหนด 4 โรคต้องห้าม ใContinue reading “กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566  กำหนด 4 โรคต้องห้ามในการรับราชการพลเรือนสามัญ”