ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูแContinue reading “ครู 4 หมื่นแห่ประเมินวิทยฐานะใหม่ ก.ค.ศ. เร่งเคลียร์กลุ่มค้างท่อให้เสร็จปี 2566”

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อContinue reading “แนวทางปฏิบัติสำหรับนักการเมือง ข้าราชการฯ หน่วยงานรัฐ อันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร”

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่พระราContinue reading “พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ยกระดับ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้”

รูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การขอรับและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชContinue reading “รูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การขอรับและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑) กฎหมายและอนุบัContinue reading “เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

เส้นทางการเข้าสู่การเป็นวิชาชีพครูในประเทศไทย (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร)

ครู คือ บุคคลตั้งต้นคุณภาพการศึกษา เพราะคุณภาพการศึกษาไContinue reading “เส้นทางการเข้าสู่การเป็นวิชาชีพครูในประเทศไทย (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร)”

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษContinue reading “การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการรายงานผลฯ

เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวContinue reading “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  #คContinue reading “คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ตัวกลาง”และ”กล่องดำ” ในการปฏิรูปการศึกษา

คำว่า”ปฎิรูปการศึกษา”เป็นเรื่องที่พูดกันมาหContinue reading “ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น “ตัวกลาง”และ”กล่องดำ” ในการปฏิรูปการศึกษา”

มาตราการทางการบริหารกับข้าราชการที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง หากพบผิดให้ดำเนินการถึงที่สุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิContinue reading “มาตราการทางการบริหารกับข้าราชการที่เข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรง หากพบผิดให้ดำเนินการถึงที่สุด”

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำรายContinue reading “รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. 2565”