ถ้อยแถลง

นายบวร เทศารินทร์

ตำแหน่งงานราชการ ; ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เชี่ยวชาญ)

การศึกษา ; ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาบริหารการศึกษา

แนวพัฒนางาน ;

EDPAproject” เว็บไซต์ (Blog) เพื่อการสื่อสาร จัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อเป็นร่องรอย จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (The project of Raising the Quality of Education base on Performance Appraisal methods ; EDPA_project) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ในบล็อกนี้ได้รวบรวมและนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร แนวคิด ข้อเสนอ และเรื่องทั่วไป ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ในลักษณะบทความ (เรื่องเล่า) และใช้เก็บข้อมูล (Folio) ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ EDPA_project ด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี้

@เรื่องเล่า (BorwornTalk) จะเกี่ยวกับ

(การนำเสนอข้อมูล เนื้อหา ลักษณะเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ความก้าวหน้าวิชาชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน โดยมีห้าประเด็น) ได้แก่

@การดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) จะเกี่ยวกับ

(การนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ หรือรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมีห้าประเด็น) ได้แก่

(การนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ หรือรายงาน เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นท้าทาย โดยมีหกประเด็น) ได้แก่

หมายเหตุ ; ข้อมูล เนื้อหา ในบางเรื่องหรือบางประเด็น มีการอ้างอิงชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือใช้รูปภาพ ประสงค์ใช้เป็นตัวอย่างหรือกรณีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา และใช้เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงการปฏิบัติงาน และอาจมีการปิดกั้นข้อมูลบางรายการ