สพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐและเงินรายได้สถานศึกษา

สพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้
-มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-มอบอำนาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา
-มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก(ที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน)
-แนวดำเนินการขั้นตอนปฏิบัติ และตัวอย่างประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ
คลิกรายละเอียด

Leave a Reply