แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภท แนวดำเนินการ เกณฑ์การจัดสรร

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2) ค่าหนังสือเรียน

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

ที่มา ; สนผ.สพฐ.

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFgZIz9r4SHRqf28_Fsw?e=efgCN8

Leave a Reply