โครงสร้างแผนงาน ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

มีประเด็นสำคัญที่ควรรู้ พอสังเขป คือ

#ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

#กลุ่มงบประมาณ  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม จำแนกได้เป็นกลุ่ม 8 กลุ่ม ดังนี้

1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

5) งบประมาณรายจ่าย สำหรับทุนหมุนเวียน

6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

7) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

8) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

 

#แผนงานงบประมาณ   จำแนกแผนงานงบประมาณออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) แผนงานพื้นฐาน

2) แผนงานยุทธศาสตร์

3) แผนงานบูรณาการ

4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5) ค่าดำเนินการภาครัฐ

 

คลิก ศึกษารายละเอียด

โครงสร้างงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Leave a Reply