การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น จะกระทำมิได้

การแบ่งวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้าง สำหรับงบประมาณที่จัดสรรในครั้งเดียวกันสามารถกระทำได้
@โดยระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
– การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน (ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในครั้งเดียวกัน) เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง (เช่น จากวิธีประกาศเชิญชวนเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง) หรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป (เช่น จากผู้มีอำนาจเหนือหน่วยงานขึ้นไปมาเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น)โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น จะกระทำมิได้
– กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือการแบ่งจ้าง ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และความคุ้มค่าของราชการเป็นสำคัญ
@โดยการปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์และได้พัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณ ที่เหมาะสมกับงบประมาณ(ความคุ้มค่า) กรณีที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในครั้งเดียวกัน โดยจำแนกเป็นรายการก็ถือว่าเงินงบประมาณของแต่ละรายการแยกจากกัน (เช่น ครุภัณฑ์การศึกษาโตะ๊เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาตร์ ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ถือว่าเป็นคนละรายการ หรือกลุ่มรายการ) จึงสามารถรวม หรือแยกซื้อหรือจ้างเป็นรายการ หรือกลุ่มรายการได้
Cr ; กรมบัญชีกลาง

Leave a Reply