อัตราค่าตอบแทนการอ่านสำหรับกรรมการแต่ละคนต่ออ่านผลงานทางวิชาการต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน 1 ราย

Leave a Reply