การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและจะเกษียณอายุราชการ

สรุปสาระสำคัญของหนังสือหารือ การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับหรือเงินเดือนไกล้สูงสุดของอันดับและจะเกษียณอายุราชการ

หลักการ

  1. จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือน จำนวนตามร้อยละที่ได้เลื่อนสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ; กรณีผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับ (เต็มขั้น) และยังไม่เกษียณอายุราชการ
  2. จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ; กรณีผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับ (เต็มขั้น) หรือไกล้ถึงสูงสุดของอันดับ (ถึงเต็มขั้น + ร้อยละที่เหลือ) และผู้นั้นเกษียณอายุราชการ

ข้อหารือ

จะนำเงินตอบแทนพิเศษของผู้เกียณอายุราชการไปให้ข้าราชการอื่นที่ยังไม่เกษียณอายุราชการในกลุ่มเดียวกันนี้ได้หรือไม่

ตอบข้อหารือ

กคศ. ; จะนำไปใช้หรือไม่ใช้เงินตอบแทนพิเศษดังกล่าว เป็นอำนาจของส่วนราชการ ตามข้อ 5 กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยดารเลื่อนเงินเดือนฯ (ส่พฐ.) ถ้า สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯหรือสถานศึกษานำเงินตอบแทนพิเศษไปใช้ได้ ก็ถือว่าเป็นการใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 3 ตามที่ สพฐ.จัดสรรมา)

ก.พ. ; การสั่งเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  เป็นจำนวนตามร้อยละที่ได้เลื่อนสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  การนำเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้เกษียณอายุราชการไปใช้ จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ

 

Leave a Reply