แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างที่ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ก็ให้ใช้งบประมาณ(กรอบ)รายจ่ายประจำปีก่อน (2566) ไปพลางก่อน ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: